• 2021-2022

ANUNŢ

 

ÎN VEDEREA ASIGURĂRII RECHIZITELOR ŞCOLARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022

VĂ COMUNICĂM CĂ TERMENUL DE DEPUNERE A DOSARELOR ESTE 
13-17.09.2020 conform programului

 

DOSARUL TREBUIE SA CUPRINDĂ:

-        CN COPIL

-        CI PARINTI

-        CN FRAŢI/SURORI

-        ADEVERINTA ŞCOALĂ FRAŢI/SURORI(să se specifice dacă ia bursă)

-        CUPON alocaţii copii

-        ADEVERINŢĂ VENIT PĂRINŢI CU  VENIT NET LUNA IULIE 2021

-    ADEVERINŢĂ DE VENIT ANAF-CIRCA FINANCIARĂ AN 2021

ANUNŢ- SEM I

ÎN VEDEREA ACORDARII BURSELOR ŞCOLARE DE PERFORMANȚĂ,

DE MERIT-OLIMPIADE/ CONCURSURI ANUL ŞCOLAR 2021-2022

VĂ COMUNICĂM CĂ TERMENUL DE DEPUNERE A DOSARELOR ESTE
  13.09- 24.09.2021

 

Conditii de acordare  a burselor.

Bursa de performanță pe sem. I se acorda elevilor claselor I-VIII care  se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației , denumit în continuare ME;

b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de ME pentru competițiile internaționale;

c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural - artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de ME.

si nota 10.00 la purtare în anul școlar 2020-2021.

 

DOSARUL TREBUIE SA CUPRINDĂ:

- CERERE

   - copia diplomei de la etapa națională a olimpiadei sau concursului școlar național organizat de MEC locurile I, II, III.

  - dovada calificării în loturile de pregătire organizate de ME pentru competițiile internaționale

  - copia diplomei de la etapele naționale ale competițiilor /concursurilor cultural artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico –științific de nivel național organizate de ME locurile I, II, III.

-        CN COPIL

-        CI PARINTI

-        EXTRAS DE CONT

 

Bursele de performanță, de merit-olimpiade/ concursuri se acordă pe perioada anului școlar următor celui în care s-au obținut rezultatele menționate.

ANUNŢ- SEM I

 

ÎN VEDEREA ACORDARII BURSELOR ŞCOLARE DE MERIT ANUL ŞCOLAR 2021-2022

VĂ COMUNICĂM CĂ TERMENUL DE DEPUNERE A DOSARELOR ESTE  13.09- 24.09.2021

 

 

Conditii de acordare  a burselor.

Bursa de merit pe semestul I se acordă elevilor claselor a VI-VIII care au obtinut media generală de cel putin 8.50 și nota 10.00 la purtare în anul şcolar 2020-2021.

 

DOSARUL TREBUIE SA CUPRINDĂ:

-    CERERE

-        CN COPIL

-        CI PARINTI

-    EXTRAS DE CONT

ANUNŢ- SEM I

ÎN VEDEREA ACORDARII BURSELOR ŞCOLARE DE AJUTOR SOCIAL SI DE STUDIU PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022

VĂ COMUNICĂM CĂ TERMENUL DE DEPUNERE A DOSARELOR ESTE  13.09- 24.09.2021

 

 

DOSARUL TREBUIE SA CUPRINDĂ:

-        CN COPIL

-        CI PARINTI

-        CN FRAŢI/SURORI

-        ADEVERINTA ŞCOALĂ FRAŢI/SURORI(să se specifice dacă ia bursă)

-        CUPON alocaţii copii  si alocatie suplimentara

-        ADEVERINŢĂ VENIT PĂRINŢI CU  VENIT NET PE ULTIMELE 12 LUNI / pe membru de familie nu mai mare de 50% din salariul minim net pe economie

-        DECLARAȚIE NOTARIALĂ DACĂ NU AU VENITURI PE ULTIMELE 12 LUNI

-        ADEVERINŢĂ DE VENIT CIRCA FINANCIARĂ AN 2020, 2021

-        EXTRAS DE CONT

 

 

PROGRAM PRIMIRE DOSARE BURSE
( rechizite, ajutor social, performanță)

SEM I

13.09-24.09.2021

LUNI

13.09

MARȚI

14.09

MIERCURI

15.09

JOI

16.09

VINERI

17.09

12.00- 14.00  DANCIU MIHAELA- prof. Religie

12.00- 14.00  DANCIU MIHAELA- prof. Religie

12.00- 14.00  FLORESCU AMELIA- prof. înv. Primar

12.00- 14.00  FLORESCU AMELIA- prof. înv. Primar

12.00- 14.00  DANCIU MIHAELA- prof. Religie

----------

18.00- 19.00  BÂRLICĂ DUMITRA - prof. înv. Primar

18.00- 19.00  BÂRLICĂ DUMITRA - prof. înv. Primar

18.00- 19.00  BÂRLICĂ DUMITRA - prof. înv. Primar

18.00- 19.00  BÂRLICĂ DUMITRA - prof. înv. Primar

 

 

LUNI

20.09

MARȚI

21.09

MIERCURI

22.09

JOI

23.09

LUNI

24.09

12.00- 14.00  DANCIU MIHAELA- prof. Religie

12.00- 14.00  FLORESCU AMELIA- prof. înv. Primar

12.00- 14.00  FLORESCU AMELIA- prof. înv. Primar

12.00- 14.00  FLORESCU AMELIA- prof. înv. Primar

12.00- 14.00  DANCIU MIHAELA- prof. Religie

18.00- 19.00  BÂRLICĂ DUMITRA - prof. înv. Primar

18.00- 19.00  BÂRLICĂ DUMITRA - prof. înv. Primar

18.00- 19.00  BÂRLICĂ DUMITRA - prof. înv. Primar

18.00- 19.00  BÂRLICĂ DUMITRA - prof. înv. Primar

18.00- 19.00  BÂRLICĂ DUMITRA - prof. înv. Primar

 

Dosarele de burse merit le primesc diriginții claselor.

 

 

Director,

TĂNASE MARIANA

 


 • 2019-2020

Înscrierea în învățământul primar

Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobată de Ministerul Educației. 

Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2020, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011.

La sediile inspectoratelor școlare județene și la avizierele sau pe site-urile (dacă există) unităților de învățământ trebuie afișate listele cu circumscripțiile școlare, iar părinții trebuie informați cu privire la conținutul activităților educaționale care se desfășoară în clasa pregătitoare, la abordarea didactică, la organizarea programului școlar etc.

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2020, inclusiv, pot fi înscriși dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

Toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar indiferent dacă părinții fac parte sau nu din circumscripția respectivă.

Atenție! Completarea cererii de înscriere nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării acesteia. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului precompletate, scurtând timpul de așteptare al tuturor.

Informații relevante:

 1. Metodologia privind inscrierea in invatamantul primar pentru anul scolar 2020-2021 - Click aici
 2. Calendarul inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2020-2021 - Click aici
 3. Planificarea activitatii de evaluare a nivelului de dezvoltare psihosomatica  - Click aici
 4. Precizari privind activitatea de evaluare a nivelului de dezvoltare psihosomatica a copiilor in vederea inscrierii in clasa pregatitoare  - Click aici
 5. Circumscriptii scolare - Click aici
 6. Numarul de telefon TelVerde 0800816021 va fi disponibil incepand cu data de 24.02.2020, de luni pana joi in intervalul orar 8.0016.30 si vineri in intervalul orar 8.00 – 14.00 - Click aici 
 7. Unitatile de invatamant care au in oferta clase organizate conform reglementarilor specifice alternativelor educationale - Click aici  
 8. Unitati de invatamant fara circumscriptie scolara - Click aici
 9. Ziua portilor deschise in unitatile de invatamant preuniversitar de stat si unitati in care functioneaza programul Scoala dupa scoala sau semiinternat - Click aici
 10. Unitati de invatamant care organizeaza testarea aptitudinilor copiilor care ar putea parcurge, incepand cu clasa I, program integrat de arta sau sportiv - Click aici
 11. Centralizator privind calendarul desfasurarii probei de cunoastere a limbii materne in unitatile de invatamant cu predare in limbile minoritatilor nationale - Click aici
 12. Galerie foto unitati scolare Click aici

LEGE nr. 38 din 17 ianuarie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT:
Monitorul Oficial nr. 53 din 21 ianuarie 2019

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ARTICOL UNIC
    Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 25, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale sau nedeplasabili din motive medicale se poate organiza învăţământ la domiciliu sau pe lângă unităţile de asistenţă medicală. Pentru copiii cu dizabilităţi locomotorii, în vederea integrării acestora în învăţământul cu frecvenţă, se vor achiziţiona elevatoare sau procesul instructiv-educativ se va desfăşura într-o sală de clasă situată la parterul unităţii."

    2. La articolul 65, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:
    "(6^1) Ministerul Educaţiei Naţionale în colaborare cu Ministerul Sănătăţii elaborează o strategie privind educaţia pentru sănătate şi nutriţie până la data de 31 decembrie 2019. Strategia va fi transpusă în planurile-cadru de învăţământ începând cu anul şcolar 2020-2021."

    3. La articolul 82, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 82
    (1) Elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat beneficiază lunar de burse de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi de burse de ajutor social."

    4. La articolul 82, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Cuantumul minim al bursei de performanţă, al bursei de merit, al bursei de studiu şi al bursei de ajutor social se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului.
(1^2) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu."    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    FLORIN IORDACHE
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    IULIAN-CLAUDIU MANDA

    Bucureşti, 17 ianuarie 2019.
    Nr. 38.